آزمایشگاه بتن

دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای استان ایلام آموزشکده فنی پسران ایلام

1374

خشنود احمدی فر

قدرت مرادی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  ایلامایلام

  ایلام، بلوار شهید صدوقی، بعد از استانداری، خیابان سعادت، دانشگاه فنی و حرفه ای ایلام، آموزشکده فنی پسران ایلام.

  0843341469 08433330125

  https://p-ilam.tvu.ac.ir/

  eng.moradi77@gmail.com

  آزمایشگاه های استان ایلام
  استاندارد ها