آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

1390

برق - مکانیک - مهندسی شیمی - عمران

خاطره مرادی

سعید حقیری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه.

  08338305001

  www.kut.ac.ir

  s.haghiri@kut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها