مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت مهر آریا آزما

1386

سمیه دهقانی سانیچ

سمیه دهقانی سانیچ

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  قمقم

  قم، شهرستان قم، 45 متری شهید صدوقی، بعد از ورزشگاه حیدریان، کوچه شماره 1، پلاک 36.

  025-32924221 025-32923942

  ariaazma.blogfa.com

  Microbioligy_fa@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان قم
  استاندارد ها