آزمایشگاه پترولوژی

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان

1390

عصمت زمانی

سید ضیا حسینی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانرفسنجان

  کرمان، رفسنجان، بلوار ولایت، دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان .

  034-34356549 034-34356572

  http://rfsj.kerman.pnu.ac.ir

  rafsanjan_ pnuk @yahoo.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها