آزمایشگاه پترولوژی

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان

1390

عصمت زمانی

طیبه احمدی ابراهیم آبادی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانرفسنجان

  کرمان، رفسنجان، بلوار ولایت، دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان .

  034-34356549 034-34356572

  http://rfsj.kerman.pnu.ac.ir

  rafsanjan_ pnuk @yahoo.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها