آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

1374

محمد جعفر حاجیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسفیروزآباد

  استان فارس، شهرستان فیروزاباد، شهرک دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد، کد پستی 13113-74719.

  071-38729701-5 071-38724402

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها