آزمایشگاه سنتیک و محیط زیست

دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه شیمی

1396

هادی سالاری

هادی سالاری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  استان فارس، شیراز، دانشگاه شیراز، بخش شیمی.

  071-36137173

  hsalari@shirazu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها