آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

1396

کمیل صدرجوادی

سعید خزایل

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  کرمانشاه، بلوار شهید شیرودی، خیابان دانشگاه، بلوار پرستار، دانشکده داروسازی، کدپستی: 6714415153.

  083-34276489 083-34276493

  www.kcrl.kums.ac.ir

  fac_ pharmacy@kums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها