آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) دانشکده بهداشت

1363

.

سعید یوسفی نژاد

سمیه زارع

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  فارس، شیراز، بلوار رازی، دانشکده بهداشت، کدپستی: ۱۴۳۳۶ - ۷۱۳۴۸

  071-37251001-4

  Schealth.sums.ac.ir

  Schelth@sums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها