آزمایشگاه تحقیقات فیزیک، نانو و پلاسمای سرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده علوم

1387

گیسا رضائی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  البرز، کرج، بلوار موذن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده علوم.

  026-34182467 026-34418156

  www.kiau.ac.ir

  gisarezaie@gmail.com

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها