آزمایشگاه تحقیقات فیزیک، نانو و پلاسمای سرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده علوم

1387

گیسا رضائی

گیسا رضائی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  البرز، کرج، بلوار موذن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده علوم.

  026-34182467 026-34418156

  www.kiau.ac.ir

  gisarezaie@gmail.com

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها