مجموعه آزمایشگاه‌ها موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب

1346

شیمیایی، میکروبی و کالیبراسیون

یونس ظهرابی

مریم شجاعی پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران فلکه چهارم تهرانپارس بلوار شهید عباسپور

  77000900-77000908 77311959 (داخلی 6)

  www.wri.ac.ir/lab

  lab@wri.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها