آزمایشگاه فوتونیک و سلولهای خورشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

1393

فناوری نانو - انرژی‌های تجدیدپذیر

امید میرشاهی

امید میرشاهی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گلستانعلی آباد کتول

  استان گلستان، علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول.

  017-34224500 017-34235141

  www.aliabadiau.ac.ir

  info@aliabadiau.ac.ir

  آزمایشگاه های استان گلستان
  استاندارد ها