آزمایشگاه تجزیه خاک، آب، گیاه و کود

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

1348

آب، خاک، گیاه و کود

جواد بشیری صفا

جواد بشیری صفا

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، کیلومتر 5 جاده تهران، نرسیده به جورقان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان.

  081-34373595 081-34372606

  Hamedan.areeo.ac.ir

  safabashiri@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها