آزمایشگاه باغبانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

1374

مسعود رحمانیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسجهرم

  استان فارس، شهرستان جهرم، ابتدای بلوار رهبری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

  071-54372004 071- 54371020

  www.jia.ac.ir

  info@jia.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها