آزمایشگاه باغبانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

1374

سمانه ذوالقدری جهرمی

حسین صادق زاده جهرمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسجهرم

  استان فارس، شهرستان جهرم، ابتدای بلوار رهبری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

  071-54372004 071- 54371020

  www.jia.ac.ir

  info@jia.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها