آزمایشگاه زیست شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

1369

آزمون های تشخیصی برای شناسایی باکتریها شامل تست های بیوشیمیایی و مولکولی آزمون های ایمونولوژی و الکتروفورز DNA وپروتئین

سمانه ذوالقدری جهرمی

حسین صادق زاده جهرمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسجهرم

  فارس، جهرم، بلوار مقام معظم رهبری، کد پستی 85318-74147.

  071-54372001 071-54372010

  www.jia.ac.ir

  jahromiau@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها