آزمایشگاه مرجع

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کرمان

1394

فلزات سنگین- دستگاه جذب اتمی

مهدیه محمدی

امرالله شمس الدینی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان، بزرگراه امام خمینی، ساختمان شماره 1 دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، ساختمان شهید احمدی روشن

  034-32469852-09137130079 034-32469863

  s.kermany@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها