مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد

1397

مهندسی و علم مواد

محمد یزدی

محمد یزدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  قمقم

  تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی

  قم-صندوق پستی 1135-37195

  33341052-025 33341051-025

  www.irncm.ir

  info@irncm.ir

  آزمایشگاه های استان قم
  استاندارد ها

   ISO 9001