آزمایشگاه سلول های بنیادی دریایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی‌ خلیج فارس

1397

کشت، تکثیر و فریزینگ سلول های بنیادی دریایی رنگ آمیزی های بی مهرگان دریایی ایمونوهیستوشیمی بی مهرگان دریایی ایمیونوفلورسانس بی مهرگان دریایی کشت، تکثیر و فریزینگ سلول های بنیادی مهره داران جداسازی و آنالیز میکرووزیکل های دریایی

آرزو خرادمهر

آرزو خرادمهر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  بوشهربندر بوشهر

  بوشهر-بلوار امام خمینی- روبه روی مصلی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی‌ خلیج فارس، طبقه هم کف، آزمایشگاه سلول های بنیادی دریایی

  07733328724 07733350407

  http://pgmbrc.bpums.ac.ir/fa/index.aspx

  marinestemcells@gmail.com

  آزمایشگاه های استان بوشهر
  استاندارد ها