دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/15

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :081-31402172
عنوان دستگاه :Transmission Electron Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز کمی و کیفی از داخل نمونه nm nm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
عکس برداری از نمونه توسط آزمايشگاه
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مریم خانی نور کارشناس ارشد 081-31402172