مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه بوعلی سینا مرکز تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مواد

1367

آنالیزساختاری، شیمیایی

حمید اصفهانی

مریم خانی نور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، میدان شهدای گمنام، میدان مهندسی، دانشکده فنی و مهندسی، مرکز تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مواد، کد پستی: 651754161

  081-31402172

  www.semlab.eng.basu.ac.ir

  cemiam@basu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها