مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه بوعلی سینا مرکز تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مواد

1367

تصویربرداری ریز ساختارها، آنالیزساختاری،آنالیز عنصری

حمید اصفهانی

مریم خانی نور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، بلوار شهید سلیمانی، میدان شهید دکتر فخری زاده، دانشکده فنی و مهندسی، مرکز تصویربرداری الکترونی و آنالیز مواد، کد پستی: 651754161

  08131402171

  cemiam@basu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها