دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

تاریخ بروز رسانی : 1401/07/19

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33467269-076
عنوان دستگاه :Closed Cup Flash Point Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری نقطه اشتعال بسته فرآورده های نفتی درجه سانتیگراد 1درجه

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری نقطه اشتعال بسته مواد و فرآورده های نفتی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه اسفندیاری كارشناس 33467269-076
فرزانه عباس پور كارشناس 33467269-076
بیتا سعادتی كارشناس 33467269-076
سودابه محمودی چه چکری دکتری 33467269-076