دستگاه آزمون خوردگی نوار مس

تاریخ بروز رسانی : 1401/07/19

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33467269-076
عنوان دستگاه :Copper Strip Corrosion Testing
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین میزان خوردگی فراورده های نفتی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه اسفندیاری كارشناس 33467269-076
فرزانه عباس پور كارشناس 33467269-076
بیتا سعادتی كارشناس 33467269-076
سودابه محمودی چه چکری دکتری 33467269-076