دستگاه سنجش رنگ

تاریخ بروز رسانی : 1401/07/19

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33467269-076
عنوان دستگاه :Colorimeter
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
سنجش رنگ توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه اسفندیاری كارشناس 33467269-076
فرزانه عباس پور كارشناس 33467269-076
بیتا سعادتی كارشناس 33467269-076
سودابه محمودی چه چکری دکتری 33467269-076