دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/16

شماره تماس آزمایشگاه :7-34225204-034
عنوان دستگاه :Electrical Conductivity Meter
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری شوری آب و خاک میکرو موس بر سانتیمتر 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری شوری آب توسط آزمايشگاه 100000
اندازه گیری شوری خاک توسط آزمايشگاه 130000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : هدایت سنج الکتریکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سعیده بردسیری كارشناس 7-34225204-034