آزمایشگاه خاک و آب

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم باغبانی پژوهشکده پسته

مژده حیدری

فاطمه کاظمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانرفسنجان

  کرمان، رفسنجان، میدان شهید حسینی، پژوهشکده پسته، کد پستی: 7714613634.

  7-34225204-034 225208-034

  www.pri.ir

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها