دستگاه آزمون سایش لس آنجلس

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/29

شماره تماس آزمایشگاه :32227711-038
عنوان دستگاه :Los Angeles Abrasion Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد سایش مصالح سنگی در مقابل سایش درصد وزنی گرم

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
سنجش درصد سایش مصالح سنگی در مقابل سایش توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد صادقی ده چشمه کارشناس ارشد 32227711-038