میکروسکوپ نوری

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/10

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :01732131799
عنوان دستگاه :Optical Microscope
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دیدن اشیا و اندازه گیری باکتریها و سلولها µm 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
دیدن باکتریها در اختيار قرار دادن دستگاه 500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14.30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهدی موقری کارشناس ارشد 01732131799