آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

1385

حمیدرضا پردلی

مهدی موقری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گلستانگرگان

  گلستان، گرگان، کمربندی خیابان جهاد کشاورزی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.

  32153000-017

  Ania_783@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان گلستان
  استاندارد ها