سانتریفیوژ

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/10

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :01732131799
عنوان دستگاه :Centrifuge 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رسوب گیری از محلولها و سوسپانسیون ها دور بر دقیقه 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
دیدن اشیا و اندازه گیری باکتریها و سلولها توسط آزمايشگاه 100000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهدی موقری کارشناس ارشد 01732131799