برج آزمون ترمز ایمنی و ضربه گیر آسانسور

تاریخ بروز رسانی : 1400/05/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه آسانسور
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :34996961-026
عنوان دستگاه :Safety Gear & Buffer Test Tower
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شتاب g 0.000
سرعت M/S 0.000

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آزمون ترمزایمنی و ضربه گیر آسانسور توسط آزمايشگاه 40000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
غدیر وجدانی كارشناس 34996961-026