سانتریفیوژ

تاریخ بروز رسانی : 1399/07/02

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :09373712737
عنوان دستگاه :Centrifuge 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جداسازی نمونه توسط آزمايشگاه 150000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
یلدا ذولفقاری كارشناس 09373712737