دستگاه سنجش زبری سطح

تاریخ بروز رسانی : 1399/04/29

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :031-42292193
عنوان دستگاه :Surface Roughness Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ضریب Ra µm 0.001
ضریب Rz µm 0.001
ضریب Rmax µm 0.001
ضریب Rk µm 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ضرایب مربوط به زبری سطح توسط آزمايشگاه 150000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 8 16
جمعه 8 16
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه : بلوک کالیبراسیون دستگاه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حمید طاهری کارشناس ارشد 031-42292193
حمیدرضا عظیمی کارشناس ارشد 031-42292193