میکروسکوپ فلورسانس 

تاریخ بروز رسانی : 1399/06/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
عنوان دستگاه :Fluorescence Microscope 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عکس برداری از نمونه شمارش تعداد نمونه اندازه گیری فیزیکی نمونه میکرومتر 5

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ارائه فایل تصاویر گرفته شده توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
وجیهه عظیمیان دکتری 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
فلوریا شکیبایی كارشناس 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)