آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

1390

محمد خدادادی

وجیهه عظیمیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، محوطه ی بیمارستان الزهرا، بعد از استخر 9 دی، جنب ساختمان مهارت های بالینی، آزمایشگاه جامع تحقیقات

  03137923929 (داخلی شماره 1 و 4) 9 -03137923929

  CRF.mui.ac.ir

  researchlab@mui.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها