دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

تاریخ بروز رسانی : 1399/06/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
عنوان دستگاه :Flow Cytometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سلول زنده یا فیکس شده انسانی یا حیوانی درصد -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تشخیص حضور آنتی ژن بر سطح و یا در داخل سلول بررسی viability ، تکثیر و آپوپتوز سلولی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مریم کریمیان كارشناس 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)