طیف سنج مرئی-فرابنفش

تاریخ بروز رسانی : 1399/02/17

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03133931203
عنوان دستگاه :Ultraviolet Visible Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
دستیابی به طیف جذبی و نشری مرئی و ماوراء بنفش مواد توسط آزمايشگاه 350000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 17
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی رحیمیان کارشناس ارشد 03133931203