کوره الکتریکی

تاریخ بروز رسانی : 1399/02/17

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03133931203
عنوان دستگاه :Electric Furnace 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :حداکثر دمای کاری 1180 درجه سانتیگراد حجم محفظه 25 لیتر
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
کلسیناسیون و تف جوشی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 17
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
امیررضا نقاش زاده کارشناس ارشد 03133931203