طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

تاریخ بروز رسانی : 1398/11/30

شماره تماس آزمایشگاه :034-33126312
عنوان دستگاه :X-Ray Fluorescence Spectrometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انالیز کامل درصد 0.04

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انالیز کامل به روش نیمه کمی توسط آزمايشگاه 900000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
زهرا احمدی کوهبنانی كارشناس 034-33126312