طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

تاریخ بروز رسانی : 1399/03/06

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :076-32560271
عنوان دستگاه :Spark Emission Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین عناصر فلزی موجود در نمونه به صورت کمی و کیفی ppm 0.0001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین عناصر فلزی موجود در نمونه به صورت کمی و کیفی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 7 13
7:30 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه تصفیه گاز آرگون
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه علیزاده کارشناس ارشد 076-32560271
محمد امین اسدی كارشناس 076-32560271