مجموعه وسایل تعیین ازرش ماسه ای

تاریخ بروز رسانی : 1397/01/29

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مواد و مصالح
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :0353162
عنوان دستگاه :Sand Equivalent Test Set
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین نسبت حجم ماسه به حجم کل خاک درصد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین نسبت میزان ماسه به ریزدانه خاک توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 08:00 14:00
یکشنبه 08:00 14:00
دوشنبه 08:00 14:00
سه شنبه 08:00 14:00
چهارشنبه 08:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهدی دشت آبادی كارشناس 0353162