طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1402/03/15

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :06813336319
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :به ترکیباتی محدود می شود که در اثر ارتعاش ممان دوقطبی شان تغییر کند.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عبور یا جذب cm^-1 -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
به دست آوردن طیف برای نمونه های مایع توسط آزمايشگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : سل مایع
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي