آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

1390

علمی- پژوهشی

سیدناصر استاد

پژمان مولایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستانمسجد سلیمان

  خوزستان- مسجد سلیمان- سه راهی شهید عباسپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

  06813336319 06813330093

  www.iaumis.ac.ir

  pajouhesh@iaumis.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها