موضوع خبر : دوره‌های آموزشی

عنوان خبر : کارگاه‌های آموزشی تخصصی- دستگاهی هفتمین جشنواره فناوری نانو

تاریخ : 1393/06/22تعداد بازدید : 11023

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نظر دارد کارگاه‌های آموزشی زیر را همزمان با هفتمین جشنواره فناوری نانو برگزار کند.
اطلاعات تکمیلی کارگاه‌ها و لینک مستقیم ثبت‌نام هر دوره در ادامه ذکر شده است.

1-  آشنایی با دستگاه پلاسمای جفت‌شده القای نشر اتمی ICP-OES
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

2-آشنایی با دستگاه جذب اتمی AAS
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

3-کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

4- کارگاه HCT
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

5- معرفی میکروسکوپ پروبی روبشی SPM
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

6- معرفی میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

7- آشنایی با دستگاه پراش‌سنج اشعه ایگس (XRD)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

8-  آشنایی با روش‌های تست و آزمون (Graizing, Saxs, Street Test)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

9- کارگاه مالکیت فکری زبان اصلی (آقای پروفسور گانگولی)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

10- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

11- معرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

12- آشنایی با مفاهیم و روش‌های جذب سطحی (BET)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

13- ایمنی در آزمایشگاه
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

14- آشنایی با طراحی آزمایشات (DOE)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو