دستگاه فتوالاستیسیته

تاریخ بروز رسانی : 1397/03/11

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03133660011
عنوان دستگاه :Photoelastic demonstration
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تنش کرنش ------ -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مشاهده وبررسی نقاط دارای تمرکز تنش در نمونه های شفاف اجسام مختلف حین اعمال نیرو توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه 08:00 16:00
دوشنبه 08:00 16:00
چهارشنبه 08:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
عبدالرضا شومالی كارشناس 03133660011
فرشید آقاداودی استاديار 03133660011