عنوان دوره : آشنایی با طیف سنجی مازباور و تابش سنکروترونی و کاربرد آنها در علم مواد و فناوری نانو

تاریخ برگزاری : 1387/01/26

محل برگزاری : پژوهشگاه صنعت نفت

مدرس :

سرفصل :

توضیحات : دوره تخصصی آشنایی با طیف سنجی مازباور و تابش سنکروترونی و کاربرد آنها در علم مواد و فناوری نانو به مدت دو روز از تاریخ 26/01/87 تا 27/01/87 در محل پژوهشگاه صنعت نفت با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار شد.