نام سازمان : شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر