نام سازمان : شرکت ها شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان