نام سازمان : سازمان غذا و دارو اداره کل غذا،دارو و استاندارد قشم