نام سازمان : سایر مراکز مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک