نام سازمان : دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی