نام سازمان : جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی علم و صنعت